اصحاب فیل بخش دوم | داستان های قرآنی

مرغان ابابیل

اصحاب فیل که بودند؟ سرگذشت این افراد چه بوده است؟ و خداوند چگونه آن ها …