توسل به پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) و شفیع قرار دادن آنان توحید است یا شرک؟!

توسل

اقرار به یگانگی خدای متعال و شریک ندانستن برای او در ذات، صفات، افعال و …