فضیلت و شأن نزول سوره مبارکه هُمَزه

وای بر عیب جوی هرزه زبان

صد و چهارمین سوره قرآن کریم، هُمَزه نام دارد. هُمَزه به معنای عیب جو و …