تفسیر سوره مطففین-بخش اول

تفسیر سوره مطففین

هشتاد و سومین سوره بر اساس ترتیب کنونی قرآن و هشتاد و ششمین سوره نازل …

معرفی سوره مطففین

معرفی سوره مطففین

سوره مطففین هشتاد و سومین سوره قرآن کریم است. این سوره دارای 36 آیه است …