فضیلت و شان نزول سوره فلق

سوره فلق

سوره فلق از سوره های کوچک قرآن کریم می باشد که متشکل از پنج آیه …