حمایت مالی از مجموعه

شماره حساب:
211004318096693001

شماره شبا:

IR570630211004318096693001
به نام موسسه قرآن و عترت معراج النبی استان خوزستان

 

پرداخت آنلاین: