۶ داستان کوتاه و پندآموز از زندگی پیامبر مهربانی ها

داستان صبر پیامبر و مسلمان شدن شخص یهودی

وجود مبارک حضرت محمد (ص) مملو از صفت های عالی و پسندیده انسانی است، از …