حسادت، علت قتل هابیل به دست قابیل (داستان قرآنی)

هابیل و قابیل

قتل هابیل به دست قابیل برادرش از جمله ماجراهایی است که خداوند متعال در قرآن …