داستان خضر نبی و حضرت موسی (ع) – 2

تعمیر دیوار خرابه توسط موسی و خضر نبی

در مطلب «داستان خضر نبی و حضرت موسی(ع) – 1»، بخش اول ماجرای …