به چه دلیل به شیعیان، رافضی می گویند؟

رافضی یعنی چه؟

بسیار شنیده شده که از سوی دیگر مذاهب اسلامی شیعیان رافضی خوانده می‌شوند. دلیل آن …