چرا دیه زن نصف مرد تعیین شده است؟

دیه زن و مرد در اسلام

اگر که میان مرد و زن مساوات وجود دارد، پس چرا دیه زن نصف مرد