رد ادعای امامت احمد الحسن از مدعیان دروغین مهدویت

رد ادعای احمد الحسن

احمد الحسن که نام کامل او احمد اسماعیل صالح السلمی البصری است و به الحمد …