اگر که امام مهدی (عج) وجود دارد، پس چرا اسم او در قرآن کریم نیست؟!

یا اباصالح المهدی | امداد های غیبی

اگر که امام مهدی (عج) وجود دارد، پس چرا اسم او در قرآن کریم نیست؟! …