پاسخ به شبهاتی درباره ازدواج موقت

ازدواج موقت | صیغه موقت

ازدواج موقت یا متعه ازدواج و عقدی است که در میان زن و مردی که …