حکم تاتو و خالکوبی از نظر مراجع بزرگ تقلید

احکام خالکوبی و تاتو (تتو)

خالکوبی و تاتو که نگاشتن نقش و طرح هایی بر روی پوست به شکل دائمی …