احادیث با موضوع بدعت در دین و نکوهش آن

احادیث با موضوع بدعت در دین

بدعت یا پدید آوردن چیزی در دین بدون آن‌که پیش از آن وجود داشته باشد …