مختار بن ابو عبید ثقفی ، بهشتی است یا جهنمی؟!

مختار بن ابو عبید ثقفی از اهالی طائف و از تابعین بوده که رهبری یکی …