داستان یوم الدار

داستان یوم الدار

و خویشاوندان نزدیک خویش را انذار کن و پَر و بال (رحمت) خود را برای …

دلایلی بر ایمان ابوطالب از مظلومان تاریخ – بخش اول

دلایلی بر ایمان ابوطالب

بر خدا است جزا و پاداش تو ای ابوطالب! اگر که زنده بود، چشمش روشن …