سرگذشت حضرت آدم علیه السلام – بخش اول

خلقت انسان

حضرت آدم علیه السلام ، ابو البشر [1] یکی از پیامبران و فرستادگان خداوند متعال …