🌸🌸 مسابقه ۲🌸🌸 🌸یک سوال🌸 🎁🌸یک جایزه🌸🎁  

مدیران موسسه معراج درنظر دارند پایان هر هفته، ۵ سوال از میان مطالب
ارسالی در …

ختم قرآن کریم در گروه واتساپی معراج النبی

طرح ختم قرآن

🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده برای هدایت بشر و …