حدیث روز دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

امیر المومنین(ع) می فرمایند:
هر که بر خدا توکل کند، دشواری ها بر او آسان …