محتوای اینستاگرام 23 اردیبهشت ۱۴۰۰

تغلیظ
تغلیظ

🟡 آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️تغلیظ

تغلیظ به معنای غلیظ تلفظ کردن حروف کلمات است و تنها تفاوت این صفت با تفخیم در این است که تفخیم در حرف (ر) و تغلیظ در حرف (ل) استفاده می گردد.