محتوای اینستاگرام 21 اسفند ۱۳۹۹

اذلاق
اذلاق

آشنایی با اصطلاحات مهم تجوید
اذلاق

اذلاق به معنای روان بودن زبان و تندی و تیزی آن می باشد.
از حروف الفبا شش حرف (ن، م، ل،ب، ف، ر) دارای صفت اذلاق هستند.
یعنی در تلفظ آن ها تز تیزی و ابتدای زبان و لب ها استفاده می شود به این سبب حروف را حروف مذلقه می گویند که می بایست به تندی و سریع ادا شوند