محتوای اینستاگرام 2 دی ۱۴۰۰

هاوی
هاوی

 

🟡 آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید
▫️هاوی

#هاوی یکی از صفات عارضی یا همان فرعی حروف در تجوید است که در لغت به معنای دارای هوا و در اصطلاح قرآنی به این معناست که در هنگام تلفظ حرف، آ حرف مخرج وسیعی دارد. از میان حروف، حرف الف این صفت فرعی را دارا می باشد.
زیرا در هنگام تلفظ مخرج آن برای هوا وسعت دارد نظیر حرف الف در واژه های عادون، کسالی و الرحمن.