محتوای اینستاگرام 2 اسفند 1399

اثبات
اثبات

آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

اثبات به معنی به جا گذاشتن حرف آخر کلمه ای که #وقف بر روی آن انجام می شود. به طور مثال کلمه «واق» در #سوره_غافر در اصل واقی بوده است و حرف «ی» به دلیل اعلال حذف شده است.