محتوای اینستاگرام 16 دی ۱۴۰۰

تحقیق
تحقیق

 

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️تحقیق

در #علم_تجوید به ادا نمودن #حق هر یک از حروف از لحاظ مخرج آن و رعایت کردن ویژگی های خاص آن، حرکات، تشدید، تحقق همزه، جدا سازی و تفکیک واژه ها و حروف از هم، توجه به محل وقف و شمرده خواندن #آیات #قرآن، تحقیق گویند.
این شیوه برای افرادی که به تازگی شروع به یادگیری نموده اند مناسب نیست.
در واقع برخی از حروف ممکن است از لحاظ مخرج یکسان اما از نظر ویژگی و صفات متفاوت باشند مثل (ت، ط) و یا بر عکس صفات یکسان و مخرج متفاوتی داشته باشند، نظیر (میم و نون)، پس برای اینکه خللی در #تلاوت و #قرائت قرآن پیش نیاید بهتر است که حق هر یک از این حروف به خوبی و درستی ادا شود.