محتوای اینستاگرام 14 مرداد ۱۴۰۰

لین
لین

 

🔶️آشنایی با اصطلاحات علم تجوید
🔸️لین

لین یعنی نرم و در علم تجوید به حروف (و، ی) ساکن ماقبل مفتوح اطلاق می گردد زیرا ادای این حروف به نرمی انجام می شود و هنگام تلفظ آن ها دهان باز می گردد تا فتحه قبل آن آشکار شود.