محتوای اینستاگرام 12 اردیبهشت ۱۴۰۰

فزت و رب الکعبه
فزت و رب الکعبه

ﻋﻠﯽ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎد …
ﺧﺒﺮ زﺧﻢ ﺳﺮش ورد زﺑﺎن‌ها اﻓﺘﺎد
آﺳﻤﺎن‌ها ﻟﺮزﯾﺪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن وﻟﻮﻟﻪ در ﻋﺮش ﻣﻌﻠﯽ اﻓﺘﺎد

علیرضا_خاکساری