محتوای اینستاگرام ۲5 شهریور ۱۴۰۰

استفال
استفال

🟡آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️استفال
صفت استفال عکس صفت استعالا می باشد و به معنای پست شدن است.
در واقع هنگام ادای حروفی که این صفت را دارا هستند، آوا و همچنین زبان به سمت پایین تمایل دارند و حروف به نازکی تلفظ می شوند. تمامی حروف الفبا را به جز هفت حرفی که دارای صفت استعلا هستند، حروف مستفله گویند.