محتوای اینستاگرام ۱7 تیر 1400

رکوع
رکوع

🟡آشنایی با اصطلاحات مهم #علم_تجوید

🔸️رکوع
سی جز قرآن کریم توسط اهل سنت به هزار بخش تقسیم شده است. در واقع هر جا موضوع یا قصه ای به اتمام برسد روی آخرین آیه آن موضوع عبارت”علیه السلام” نوشته شده است که علامت و نشانه رکوعات است.