محتوای اینستاگرام ۱4 اسفند ۱۳۹۹

اختلاس
اختلاس

آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

اختلاس
واژه #اختلاس که به معنای #ربودن سریع و با عجله است در علم تجوید به ربودن و شتاب خواستن در حرکت هنگام تلفظ حرف است. در واقع به آن حرف نه می توان گفت متحرک است و نه ساکن است. به این معنا که ربودن یک سوم حرکت ضمه و کسره و گذاشتن دو سوم دیگر در حالت وصل. در این حالت کلمه مورد نظر با صوت خفی و پنهان ادا می گردد.
به طور مثال در آیه ۲۷۱ سوره بقره کلمه «نعما» در اصل «نعم ما» بوده که میم اول ساکن بوده و با میم دوم ادغام شده و در نهایت با اختلاس خوانده می شود.