محتوای اینستاگرام ۱1 شهریور ۱۴۰۰

همس
همس

🔶آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸همس
صفتی است که در برخی از حروف الفبا وجود دارد و به معنای صدا و آوای خفیف و پنهان است.
تیم صفت به عنوان صفت ذاتی در حروف مهموسه که عبارتند از: ت، ث، ح،خ، س،ش، ص، ف، ک، ه. وجود دارد.
این حروف به آهستگی تلفظ می شوند و هنگام خواندن آن ها نفس از جریان باز نمی ماند