غدیر عید بزرگ ولایت امیر المومنین علی (ع)

ماه هر شب تا سحر محو تماشای علی‌ست
تازه در این خانه زهرا ماه شب‌های …