محتوای اینستاگرام ۱۰ تیر ۱۴۰۰

حروف خروره
حروف خروره

🟠 آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸حروف خروره

#گرفتگی_صدا را #خروره گویند. در حروف الفباحرف “خ” این صفت را داراست و هنگام تلفظ و ادا کردن آن آوایی شبیه به خرخره از ته #گلو یا گرفتگی #حلق شنیده می شود.
گفته میشود این صفت در برخی از کتاب های #تجوید آمده است و کاربرد عملی ندارد.